[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
👩🏻‍🤝‍🧑🏽 :: ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน -> มารยาทดี(GENTEEL) มีวิชา(GENIUS) กล้าแสดงออก(GALLANTRY) :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" :: สีประจำโรงเรียน -> "ขาว – แดง" :: อักษรย่อ -> อผพ. 👩‍👩‍👦‍👦

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
       โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านผือพิทยาภูม ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๕  อาศัยเรียนที่ศาลาวัดลุมพลีวันบ้านถ่อน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ เดิมชื่อว่าโรงเรียนประจำอำเภอ  (วัดลุมพลีวัน) ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี   นายพรมมี    ไชยสว่าง  ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก   เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงธรรมาการในสมัยนั้น   วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางราชการได้อนุมัติเงินศึกษาพลี  จำนวน  ๔๙,๐๐๐  บาท ให้จัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ   โดยร้อยตำรวจเอก ขุนวิจิตร  นราภิบาล  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอบ้านผือ ได้จัดซื้อที่ดินจาก  นายแดง  พนมรัตน์  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่ เป็นเงิน  ๘๐  บาท        ที่บ้านหัวคูหมู่ที่ ๑  (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)  เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  และต่อมาได้จัดซื้อที่ดินข้างเคียง  เพิ่มอีก  ๑  ไร่  เป็นเงิน  ๑๕  บาท  อาคารเรียนหลังแรกจึงสร้างได้สำเร็จ
วันที่  ๑  เมษายน ๒๔๗๓  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดลุมพลีวัน  มาเรียนที่อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียนเอกเทศ   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านผือ (บ้านผือพิทยาภูมิ)
พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้รับงบประมาณ  ๒๕๐, ๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๘  ของกรมสามัญศึกษาขนาด  ๘  ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๕   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู   ๑  หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๙   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑  ซ.  ๔   ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๐   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านผือ  (บ้านผือพิทยาภูมิ)  เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านผือพิทยาภูมิ  ตามโครงการเข้าร่วมพัฒนากับชุมชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕ เป็นเงิน   ๘๒๒,๐๐๐  บาท
พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท สร้างส้วมแบบ สปช.  ๖๐๒  จำนวน  ๑  หลัง   ๘  ที่
พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.๓๓ ที่อาคารเด็กเล็ก  ๑  ชุด เป็นเงินจำนวน   ๕๐,๐๐๐  บาท และงบประมาณปรับปรุงรั้วด้านหน้า   เป็นเงินจำนวน  ๙๐,๐๐๐  บาท
พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณ  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาท ) สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๒๐๕/๒๙   จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างส้วมแบบสพฐ. ๔  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน  ๒ หลัง วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม สพฐ.๔ (๔ที่นั่ง) วงเงินงบประมาณ  ๓๕๑,๐๐๐  บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง  วงเงินงบประมาณ  ๓,๔๗๑,๑๐๐  บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.๒/๒๒๘  วงเงินงบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  บาท (หกแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬา  วงเงินงบประมาณ  ๑๒๔,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  จำนวน ๑ หลัง  วงเงินงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  วงเงินงบประมาณ  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
       เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๒  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคลฉลองครบรอบ  ๗๒ พรรษา องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ” ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นต้นมา ต่อมาคณะกรรมการ  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  มีมติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  และเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา  อันจะส่งผลให้เกิดความสามัคคี  ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ”  ตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  2554  เป็นต้นมา  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา     ปีที่  ๖  จนถึงปัจจุบันมีชุมชนในเขตบริการจำนวน  ๔  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวคู  หมู่ที่ ๔  บ้านพลับ  หมู่ที่ ๘  บ้านศรีสำราญ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสะอาด  นอกจากนักเรียนในเขตบริการแล้ว  ยังได้บริการนักเรียนจากหมู่บ้านและตำบลอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง  โรงเรียน ได้จัดบริการด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์  หรือบุคลากร และร่วมงานกับชุมชน ในงานเทศกาลต่าง ๆ  เช่น งานวันขึ้นปีใหม่  งานประเพณีวันสงกรานต์  งานบุญบั้งไฟ  งานแห่เทียนเข้าพรรษางานประเพณีศาลเจ้าปู่  ย่า  งานลอยกระทง   และการให้บริการ สนามกีฬาแก่เยาวชนมาโดยตลอด
รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
นายเวียน  วรวิเศษ ครูใหญ่ ๒๔๖๕ – ๒๔๖๖
นายพวงเพชร  ณ หนองคาย ครูใหญ่   ๒๔๖๖ - ๒๔๗๗
นายบุญถม  จินดาวงษ์ ครูใหญ่   ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘
นายสอน  โพธิราชา ครูใหญ่    ๒๔๗๘ - ๒๔๘๕
นายพูน  ชินพันธ์ ครูใหญ่   ๒๔๘๕ - ๒๔๘๕
นายประเสริฐ   เจริญสุข ครูใหญ่   ๒๔๘๕ -  ๒๕๑๓
นายอัมพร สิงหเดชะ ครูใหญ่   ๒๕๑๓ – ๒๕๒๒
นายวีระพันธ์  ผิวผ่อง ครูใหญ่   ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘
นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ ครูใหญ่   ๒๕๒๘ – ๒๕๔๐
๑๐ นายวิรัช วิชากุล ครูใหญ่   ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
๑๑ นายกิติศักดิ์  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
๑๒ นายปัญญา  อินทะวงษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๒๕๕๐ -  ๒๕๖๑
๑๓ นายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๑๔ นายโสภณ  พรหมพลจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๒๕๖๔ -