[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
👩🏻‍🤝‍🧑🏽 :: ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน -> มารยาทดี(GENTEEL) มีวิชา(GENIUS) กล้าแสดงออก(GALLANTRY) :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" :: สีประจำโรงเรียน -> "ขาว – แดง" :: อักษรย่อ -> อผพ. 👩‍👩‍👦‍👦

  
วิสัยทัศน์  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
ปรัชญาโรงเรียน 
“ความรู้ คู่ คุณธรรม”
ความรู้ หมายถึง การสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ความรู้โดยผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม มีผลงานแสดงความก้าวหน้าเป็นของตนเองโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ 
คุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติ คุณงาม ความดี ยึดมั่นในคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ โดยเน้นให้ผู้เรียนประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 เป้าประสงค์ 
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
3.ประชากรวัยเรียนทุกคนตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก 
มารยาทดี (GENTEEL) หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามเป็นผู้ที่มีกิริยาวาจา
สุภาพ เป็นผู้ดีอยู่เสมอ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และบ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรมไทย 
มีวิชา (GENIUS) หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในทุกวิชา มีความอัจฉริยภาพและเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป กล้าแสดงออก (GALLANTRY) หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ เปิดเผย เป็นตัวของตัวเอง รู้จักรักษามารยาทและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลในความสามารถในตัวเอง
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
        "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย"

 สีประจำโรงเรียน
          " ขาว – แดง" 
 อักษรย่อ   อผพ.
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
        " หลวงพ่อองค์ดำ "
 คติประจำใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        " รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นครู "