ชื่อ - นามสกุล :นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :บ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน