ชื่อ - นามสกุล :นายถิรเดช จันดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :บ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน