ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวภา วิมลจิตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :บ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มประถมวัย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มประถมวัย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานธุรการโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานธรุการฯ