[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680294
รหัส Smis 8 หลัก :
  41040084
รหัส Obec 6 หลัก :
  680294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubalbanphuepittayaphum
ที่อยู่ :
  296 หมู่ที่ 10  
 ถนน :   ชนบทบำรุง 
หมู่บ้าน :   บ้านศรีสะอาด 
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  บ้านผือ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41160
โทรศัพท์ :
  042281083
โทรสาร :
  042281083
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2465
เว็บไซต์ :  http://www.anubalbanphue.ac.th
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

อักษรย่อ
อผพ.

 ข้อมูลชุมชน
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 4,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดสดนิยม ศูนย์การค้าโลตัส ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ใกล้วัดศรีสะอาดติดลำห้วยสาธารณะ (ห้วยเสียว) อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วัฒนธรรมไทพวน
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักเกษตรกรรม คือ ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 35,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
    ด้านโอกาส โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สถานที่ตั้งอยู่กลางชุมชน บ้านศรีสะอาด เทศบาลตำบลบ้านผือ ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือติดกับลำห้วยเสียว สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
    ด้านคุณภาพ น้ำจากแหล่งชุมชน ทิศใต้ร้านค้า ธนาคารออมสิน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ วัดศรีสะอาดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบศาสนพิธี ด้านทิศตะวันตกติดกับตลาดสดนิยมสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ  สามารถพัฒนาผู้เรียนทางการศึกษาได้ดีมากเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง จึงมีผู้ปกครองนอกเขตบริการของโรงเรียนนำเด็กในปกครองของตนเอง 
    ด้านข้อจำกัด เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิอยู่ติดกับลำห้วยเสียวดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำมีความเสี่ยงจากการถูกน้ำท่วมทุกปีและมีพื้นที่จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ใช้ปลูกสร้างอาคารและสนามกีฬา จึงไม่มีพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการและกิจกรรม 
  จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
4.1 ด้านผู้เรียน 
1)เด็กปฐมวัยมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2)นักเรียนทุกคนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ เข้าใจ สื่อสารได้ 
3)ผลสัมฤทธิ์ / O-Net / NT / การทดสอบจากข้อสอบกลางเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
4)นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5)นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6)นักเรียนมีทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ ได้เหรียญทองระดับภาค 
7)นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด 
8)นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ 
4.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1)ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2)ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ 
4.3 ด้านสถานศึกษา
1)โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เอกชน) 
2)โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
3)โรงเรียนจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 
4)โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรมเป็นเลิศ 
5)โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
6)โรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
7)โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 จุดเน้น 
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี 
ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
ข้อที่ 3 เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาสู่การศึกษาต่อ 
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 
ข้อที่ 5 สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาลดการออกกลางคัน 
ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 7 สถานศึกษาต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินภายนอก 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต               
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. ความสามารถในการคิด 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต