[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
👩🏻‍🤝‍🧑🏽 :: ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน -> มารยาทดี(GENTEEL) มีวิชา(GENIUS) กล้าแสดงออก(GALLANTRY) :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" :: สีประจำโรงเรียน -> "ขาว – แดง" :: อักษรย่อ -> อผพ. 👩‍👩‍👦‍👦

  
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน  
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
๑.  นายเวียน  วรวิเศษ
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๖๕ – ๒๔๖๖
  
๒.  นายพวงเพชร  ณ หนองคาย
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๖๖ - ๒๔๗๗
 
๓.  นายบุญถม  จินดาวงษ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘
 
๔.  นายสอน  โพธิราชา
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๗๘ - ๒๔๘๕
  
๕.  นายพูน  ชินพันธ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๘๕ - ๒๔๘๕
  
๖.  นายประเสริฐ   เจริญสุข
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๔๘๕ -  ๒๕๑๓
  
๗.  นายอัมพร สิงหเดชะ
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๑๓ – ๒๕๒๒
  
๘.  นายวีระพันธ์  ผิวผ่อง
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘
  
๙.  นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๒๘ – ๒๕๔๐
  
๑๐.  นายวิรัช วิชากุล
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
  
๑๑.  นายกิติศักดิ์  สินธุศิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
  
๑๒.  นายปัญญา  อินทะวงษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๕๐ -  ๒๕๖๑
  
๑๓.  นายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
  
๑๔.  นายโสภณ  พรหมพลจร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน