[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
👩🏻‍🤝‍🧑🏽 :: ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน -> มารยาทดี(GENTEEL) มีวิชา(GENIUS) กล้าแสดงออก(GALLANTRY) :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" :: สีประจำโรงเรียน -> "ขาว – แดง" :: อักษรย่อ -> อผพ. 👩‍👩‍👦‍👦

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวชื่นสุมล ไชยศิริ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวออระดี แก่นกงพาน
ครู
Click ดูประวัติ
นายชัยยา จันทาทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภัสฎา ทิศโร
ครู
Click ดูประวัติ
นางยุพาภรณ์ เยาวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายปิตุพร ชาวเมืองน้อย
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ แพะขุนทด
ครู
Click ดูประวัติ
นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อ
ครู
Click ดูประวัติ
นายถิรเดช จันดา
ครู
Click ดูประวัติ
นายลิขิต จันดา
ครู
Click ดูประวัติ
นางจีรวรรณ ประกอบกิจ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัชยา จันทะวงศ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีระยุทธ สุภิพัฒโมลี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเพลินพิศ ดวงเพชร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตรา พิลากุล
นักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์
Click ดูประวัติ
นายสันติชัย บุญชิด
ครูปฎิบัติงานโครงการ IEP
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนาธรณ์ ผิวผ่อง
ครูปฎิบัติงานโครงการ IEP
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งนภา ดอนปราการ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินันต์ ประทุมมัง
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7 : หัวหน้ากลุ่มงาน
9 : ฝ่ายบริหารงานธุรการโรงเรียน