[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
👩🏻‍🤝‍🧑🏽 :: ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: คติพจน์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน -> มารยาทดี(GENTEEL) มีวิชา(GENIUS) กล้าแสดงออก(GALLANTRY) :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" :: สีประจำโรงเรียน -> "ขาว – แดง" :: อักษรย่อ -> อผพ. 👩‍👩‍👦‍👦

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นางสาววีร์สดา วงศ์เครือสอน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสาววรีรัตน์ ลิมานนท์ธัญกิจ
รองประธานกรรมการ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ อิงค์ประเสริฐ
รองประธานกรรมการ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางพยอม พิมสุข
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายสุภาพ พูลชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางพรพิตร พิมพิศาล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสมศรี หนูราช
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา กรรณสูต
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
นางปราณี ทองสุโข
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
นางขันทอง บุญศรี
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นางรัชนี สุวรรณแสง
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
Click ดูประวัติ
นางสาวภัสฎา ทิศโร
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
นางวัลภา วงศ์ศรีจันทร์
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
Click ดูประวัติ
นายโสภณ พรหมพลจร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวชื่นสุมล ไชยศิริ
กรรมการ
ผู้แทนครู