ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งนภา ดอนปราการ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :296 หมู่ 10 บ้านศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล